UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Konkurs za vizuelni identitet Gradskog bazena Šabac

bazen_sabac

Grad Šabac raspisao je nagradni Konkurs za vizuelni identitet Gradskog bazena.
Konkurs je traje od 27. maja do 5. juna 2015. godine.

1. Predmet konkursa
Predmet ovog konkursa je izrada vizuelnog identiteta Gradskog bazena Šabac.
Predloženo rešenje (znak i ispis) treba da se sastoji od:
• znaka
• logotipa (ispisa)
• znaka i logotipa (ispisa) zajedno
• piktograma za sve sadržaje koji se nalaze u objektu bazena (bazenska hala, tribine, svlačionice, kafe, teretana/fitnes, sunčalište, toaleti:muški, ženski, za invalide, info pult, spa centar: hidromasažne kade, masaža, sauna) koji će biti korićeni za označavanje prostorija na bazenu.

2. Cilј konkursa
Cilј konkursa je da se dobije što kvalitetnije rešenje vizuelnog identiteta Gradskog bazena Šabac.
Vizuelni identitet treba da bude originalan, da simbolizuje Gradski bazen na jasan i reprezentativan način, da upućuje na dinamičnost, vedrinu, aktivan duh.

3. Tehničko uputstvo
Vizuelno rešenje znaka i logotipa (ispisa) moraju biti predati u sledećim varijantama:
• kolor
• monohromna varijanta (crno, belo i nijanse sive)
Vizuelno rešenje mora biti prikazano u različitim aplikacijama (veb i štampani materijal)
• plakat
• flajer
• karta/ulaznica
• putokaz/table dobrodošlice
Piktogrami treba da budu monohromatski.

4. Tip konkursa i pravo učešća
Konkurs je javni, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa i van teritorije Srbije (individualno ili u grupi). Moguće je poslati i više od jednog rešenja.

5. Sadržaj konkursne prijave
Rad predati u zapečaćenoj koverti na kojoj je napisana šifra i koja obavezno sadrži:
• List A4 formata sa rešenjem logotipa;
• Tekstualno obrazloženje logotipa (A4 format, do 300 reči), sa smernicama o njegovoj upotrebi – koliko se može smanjiti, kako se logo upotreblјava na tamnim i svetlim pozadinama;
• Memorandum A4 formata na srpskom i engleskom jeziku;
• Zapečaćenu kovertu u kojoj se nalazi list sa sledećim podacima: ime i prezime autora (autorskog tima), adresa, kontakt telefon, e-mail, broj žiro računa i naziv banke. U
istoj koverti, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko delo;
• CD koji sadrži kompletan materijal vezan za vizuelni identitet, kao i tekstualno obrazloženje (PDF format).
Zaštita anonimnosti (šifrovanje konkursa)
• Materijal je neophodno označiti identifikacionim kodom-šifrom. Šifra treba da sadrži tačno 6 karaktera (kombinacija slova i cifara);
• Šifra mora biti napisana na:
– koverti u kojoj se predaje konkursna prijava (gornji desni ugao);
– koverti koja sadrži podatke o autoru (gornji desni ugao);
– svakom listu materijala (donji desni ugao) i
– CD-u.
• Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rešenja, potrebno je da svako od rešenja ima različitu šifru;
• Pristigli radovi ne smeju biti otvarani pre finalnog zasedanja žirija.

6. Nagrada
Nagrada za vizuelni identitet Gradskog bazena Šabac je 30.000 dinara.

7. Žiri konkursa
Žiri konkursa će odrediti gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović.

Odluke žirija su konačne.

8. Kriterijumi za ocenjivanje
• Simbolizovanje Gradskog bazena Šabac na jasan i reprezentativan način
• Originalnost rešenja
• Umetnička i estetska vrednost
• Grafička jasnoća
Ponude se ocenjuju na osnovu pojedinačnih ocena članova žirija dobijenih na osnovu predmetnih kriterijuma i uporednom analizom svih podnešenih predloga.

9. Autorska prava
• Rešenja koja se podnose od strane kandidata koji učestvuju na Konkursu moraju biti originalan rad podnosioca.
Isplatom nagrade autorima konkursnog rada, Grad Šabac stiče pravo da rad koristi u celini.
Nagrađeni autor je obavezan da Gradu Šapcu dostavi izabrano grafičko rešenje u vektorskom obliku i knjigu grafičkih standarda.
Svaki učesnik u Konkursu može učestvovati sa neograničenim brojem radova, ali svaki predlog se dostavlјa kao posebna pošilјka, pod sopstvenom šifrom,
nezavisno od bilo kog drugog predloga istog autora.

Svaki učesnik u Konkursu dostavom svog predloga u propisanoj formi prihvata sve uslove i propozicije ovog konkursa.

Raspisivač konkursa nije obavezan da dodeli nagradu ili otkup bilo kom učesniku Konkursa ukoliko zaklјuči da nijedan rad nije zadovolјio očekivanja i kriterijume
raspisivača.

Stručni žiri ima pravo da od autora rada čiji rad bude kvalifikovan za predlog konačnog rešenja da traži doradu ili izmenu pojedinih elemenata izgleda vizuelnog identiteta, što je autor obavezan da prihvati (osim u slučaju da te dorade ili dopune bitno menjaju karakter njegovog predloga).

• Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

• Prispeli radovi se neće vraćati autorima.

10. Dostavlјanje konkursnih prijava
Radove treba dostaviti do 5.6.2015. na pisarnicu Grada Šapca u terminu od 8-15h.

Radove adresirati na:

Gradska uprava grada Šapca,
(za “GRADSKI BAZEN ŠABAC” konkurs)
ul. Gospodar Jevremova 6, 15 000 Šabac.

Radovi poslati poštom moraju stići na pisarnicu Grada Šapca do 5.6.2015.

Koverta u koju se smešta rad treba da sadrži naziv konkursa: ”Konkurs za vizuelni GRADSKOG BAZENA ŠABAC, sa naznakom “Ne otvarati”.

Kontakt za sve dodatne informacije:
Marijana Vasić, M.Arh,
tel: +381 64 877 17 92,
e-mail: marijana.vasic@sabac.org

11. Rezultati konkursa
Proglašenje rezultata konkursa je 8.6.2015. godine.
Rezultati će biti objavlјeni na sajtu Grada Šapca.

Materijal preuzet sa web sajta grada Šapca.

Komentari nisu dozvoljeni.