Статут УПИДИВ-а

У складу са  одредбама чл. 78.  и 12. Закона   о удружењима („Службени лист РС” бр.51/ 09) и Закона о култури („Службени гласник РС „72/09 ) на Скупштини Удружења  ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине одржаној дана 27. новембра 2010. године у Новом Саду, усвојен је нови знак  УПИДИВ-а

Логo УПИДИВ-а

Аутор знака © Мирко Стојнић

СТАТУТ


УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА ВОЈВОДИНЕ


Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине /у даљем тексту: УПИДИВ / је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева кроз унапређење и развој професионалног ликовног стваралаштва у области примењених уметности и дизајна.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви УПИДИВ-а су:

 • унапређење и развој професионалног ликовног стваралаштва из области примењених уметности и дизајна,
 • развијање сарадње и унапређење рада и активности у области примењених уметности и дизајна са сродним организацијама у земљи и иностранству,
 • унапређење професионалног друштвеног положаја и заштита права самосталних уметника и материјалног положаја стваралаца и струке,
 • организовање професионалних ликовних уметника примењених уметности и дизајнера у циљу остваривања и заштите социјално – правног статуса самосталних уметника, истакнутих уметника и стручњака из делатности Удружења,
 • организовање ауторских, тематских, ретроспективних, јубиларних и других изложби и ликовних манифестација и акција у области примењене уметности и дизајна.
Члан 3.

Своје циљеве Удружење остварује спровођењем следећих задатака:

 • води евиденцију чланова који самостално обављају уметничку делатност у области примењене уметности и дизајна,
 • удружење даје образложену оцену о испуњавању мерила и критеријума прописаних за упис у евидецију лица која самостално обављају уметничку делатност у области примењене уметности и дизајна,
 • информисање чланова у сврху сталног стручног усавршавања и сарадње,
 • заступање чланова Удружења при закључивању уговора са трећим лицима и пружање помоћи у заштити моралних и материјалних ауторских права.
 • Организовање издавачке делатности /монографије, каталози, плакати, стручни билтени/ везани за делатност УПИДИВ-а,
 • организовање конгреса, симпозијума, предавања, семинара и курсева из области примењене уметности и дизајна,
 • организовање евиденције и документационе службе за преглед и базу података за стручно изучавање примењене уметности и дизајна.
 • афирмисање делатности и стручног угледа чланова,
 • подршка и учешће у друштвеним акцијама које доприносе остваривању уметничких и друштвено признатих вредности,
 • пружање помоћи чланству у решавању питања радних простора – атељеа, као и стамбених проблема,
 • давање мишљења и препорука о елаборатима, делима и ставовима свих друштвених чинилаца из области примењене уметности и дизајна, на захтев својих чланова или других институција и установа,
 • обaвљање послова маркетинга за потребе УПИДИВ-а и његових чланова,
 • обављање и других послова у функцији остваривања циљева ради којих је Удружење основано, а у складу са позитивним законским прописима.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је:
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине

Назив Удружења нa енглеском језику је:
Association Of Applied Arts Artists And designers Of Vojvodina

Скраћени назив је:  УПИДИВ

Удружење има седиште у Новом Саду, улица Илије Огњановић бр. 3.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Шифра делатности 91120 тј. Делатност стрковних удружења.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан УПИДИВ-а може бити пунолетни грађанин који живи и професионално делује на територији Републике Србије.

Члан УПИДИВ-а може бити и страни држављанин који испуњава услове за пријем у чланство и има одобрен привремени боравак или пребивалиште на територији Републике Србије.

Члан 6.

Чланови УПИДИВ-а могу имати статус:

 • активних чланова који су укључени у неки од облика деловања Удружења,
 • чланови по позиву, истакнути ствараоци са подручја примењене уметности и дизајна,
 • почасни чланови су личности који својим радом и активносшћу стекну нарочите заслуге за унапређење и организацију рада УПИДИВ-а као и у области примењених уметности и дизајна,
 • придружених /колективних/ чланова УПИДИВ-а – правна, физичка лица, удружења, организације, предузећа и друге асоцијације које добровољно приступе УПИДИВ-у и испуне услове утврђене посебним Правилником о придруженим члановима.
Члан 7.

О члановима се води евиденција. Посебно се води евиденција о члановима са статусом самосталног уметника тј. лица које самостално професионално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

Пријем у чланство

Члан 8.

Лице које сматра да испуњава услове за пријем у чланство и које жели да постане члан УПИДИВ-а  под условима наведеним у овом Статуту, може то постати пријавом на јавни конкурс а у складу са Правилником о пријему нових чланова.

Пријем у чланство обавља се једном годишње.Уметнички савет и Управни одбор УПИДИВ-а након разматрања захтева и приложене документације, те своје одлуке предлажу Скупштини УПИДИВ-а и листу могућих кандидата за пријем у Удружење.

Скупштина  УПИДИВ-а доноси одлуку о пријему и одлучује о жалбама кандидата.

Истакнути ствараоци са подручја примењене уметности и дизајна, могу по препоруци Уметничког савета и Управног одбора бити предложени Скупштини за пријем у чланство по позиву.

Почасни чланови су личности високог друштвеног угледа који својим чланством доприносе интересима Удружења  предлажу се по истом поступку утврђеном у ставу овог члана за чланове по позиву.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 9.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и задатака Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и да преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • спроводи одлуке органа Удружења;
 • учествује у свим акцијама, манифестацијама и заједничким изложбама Удружења;
 • активним радом креативно унапређује своје стваралаштво;
 • утврђује програме активности Удружења, даје иницијативу за разматрање и одлучивање у свим органаима;
 • буде обавештен о раду Удружења, његових органа и реализацији договорених програма;
 • да својим понашањем, деловањем и уметничким радом афирмише примењену уметност и дизајн, да не нарушава углед Удружења и појединих његових чланова
 • учествује у договореним активностима Удружења;
 • да уредно плаћа чланарину.
Члан 10.

Сваки члан Удружења има нумерисану чланску карту.

Чланску карту потписује председник Управног одбора.

Члан 11.

Члан је дужан да годишње плаћа чланарину Удружењу. Висину чланарине у току године одређује Управни одбор УПИДИВ-а приликом утврћивања финансијског плана за следећу годину.

Престанак чланства

Члан 12.

Чланство у УПИДИВ- у  престаје:

 • својевољним иступом;
 • искључењем;
 • неплаћањем чланарине 2 године узастопно;
 • престанком постојања Удружења;

Сматра се да је члан иступио из Удружења ако то изричито изјави или уколико дуже од 2 године неоправдано не учествује у активностима Удружења и не плаћа годишњу чланарину.

Члан Удружења коме је чланство престало због неплаћања чланарине, у случају поновног пријема у Удружење дужан је да уплати заостали износ чланарине у пуном износу.

Члан се искључује уколико делује супротно циљевима и грубо крши Статут, Кодекс о професионалном понашању и друга нормативна акта Удружења.

Одлуку о искључењу из Удружења доноси Скупштина Удружења.

Одлука Скупштине је коначна.

Дисциплинске мере

Члан 13.

Члану Удружења могу се због неизвршења обавеза изрећи следеће дисциплинске мере:

 • опомена;
 • јавна опомена;
 • искључење из чланства;

Дисциплинске мере опомена и јавна опомена изричу се за лакше повреде дужности, а мера искључења за најтеже повреде дужности члана Удружења.

Члан 14.

Дисциплинска мера искључења из чланства изриче се у следећим случајевима:

 • осуда на казну затвора у трајању дужем од три године;
 • изрицање мере безбедности јавног иступања;
 • повреде дужности члана Удружења којим се нарушава углед Удружења или његових чланова.
Члан 15.

Члан Удружења коме је изречена дисциплинска мера има право приговора на одлуку Суда части, а по приговору одлуку доноси Управни одбор чија је одлука коначна.

Дисциплински поступак спроводи и дисциплинске мере, у првом степену, изриче Суд части УПИДИВ-а.

Признања и награде

Члан 16.

За постигнуте резултате у остваривању програмских циљева и задатака, као и за допринос у унапређењу развоја развоја примењених уметности и дизајна, за личне резултате уметничког стваралаштва, Удружење додељује признања и награде.

Признања и награде додељују се на основу Правилника који доноси Скупштина Удружења.

Предлоге за додељивање признања и награда  доносе Управни одбор и Уметнички савет Удружења.

Одлуке о додели признања доноси Управни одбор Удружења.

Унутрашња организација

Секције и подружнице Удружења

Члан 17.

Уметничке секције  су облик удруживања, организовања и одлучивања у делокругу стручног и уметничког рада Удружења. Секције се организују по струковном, а подружнице по територијалном принципу.Секције и подружнице немају својство правног лица и немају органе управљања.Одлуку о оснивању  секција и подружница доноси Скупштина Удружења, а по позитивном мишљењу Уметничког савета  и Управног одбора Удружења и по поступку је утврђен за усвајање измене и допуне Статута Удружења.Рад секција и подружница се регулише посебним правилником.

Члан 18.

У Удружењу делују следеће уметничке секције:

 1. Архитектура и дизајн ентеријера
 2. Декоративно сликарство
 3. Декоративна пластика
 4. Фото дизајн
 5. Графички дизајн, илустрација, стрип, карикатура
 6. Пејзажна Архитектура
 7. Индустријски дизајн
 8. Керамика
 9. Костимографија
 10. Конзервација и рестаурација
 11. Сценографија
 12. Таписерија
 13. Савремено одевање
 14. Текстил
 15. Теорија ликовне, примењене уметности и дизајна
 16. Вајарство
 17. Web дизајн

Органи Удружења

Члан 18.

Органи Удружења су:

 1. скупштина
 2. управни одбор
 3. надзорни одбор
 4. уметнички савет
 5. савет за излагачку делатност
 6. суд части.

Скупштина

Члан 19.

Скупштинa Удружења je највиши орган који управља радом Удружења и њу чине сви њени чланови.

Члан 20.

Скупштина ради у седницама. Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном годишње.

Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одобору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Рад Скуштине је јаван.

О раду Скупштине води се записник у који се обавезно уносе одлуке и закључци донети на седници.

Ближе одредбе о раду Скупштине утврђују се пословником.

Скупштина

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора, Уметничког савета, Савета за излагачку делатност, Надзорни одбор и Суд части УПИДИВ-а;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • верификује пријем нових чланова на предлог Уметничког савета и Управног одбора и доноси одлуке по жалбама одбијених чланова за пријем у Удружење;
 • разматра и доноси одлуке по свим статусно правним и стручним питањима везаним за професионални рад Удружења и његових чланова.

Скупштина  одлучује већином  гласова присутних чланова. За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.

Управни одбор

Члан 21.

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 7 чланова које бира и опозива Скупштина. Са листе предложених чланова, Скупштина бира 5 чланова, а председник Уметничког савета и Савета за излагачку делатност су по положају чланови Управног одобора.

Члан 22.

Мандат чланова Управног одбора је 2 године и може се продужити /по одлуци Скупштине/ још на 2 године. Нико не може више од два пута узастопно бити члан Управног одбора.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника. Председник има право да ускрати мандат заменику уколико он функцију не обавља у складу са Статутом и упутствима председника.

Члан 23.

Председник Управног одбора заступа УПИДИВ у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 24.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • припрема и организује седнице Скупштине
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • утврђује статус самосталног уметника и статус истакнутог уметника;
 • организује послове ауторског сервиса, односно послове заступања аутора при остваривању имовинске и моралне компоненте ауторских права, на основу овлашћења, како за чланове тако и за друге ауторе из области ликовне уметности, примењене уметности и дизајна;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења;
 • доноси Правилник о пријему нових чланова;
 • доноси Правилник о наградама и признањима Удружења;
 • креира и остварује међународну сарадњу;
 • доноси одлуке о висини годишње чланарине;
 • у складу са Законом организује послове везане за ауторска права;
 • одлучује о потреби запошљавања нових лица и закључује споразум/колективни уговор о правима и обавезама запослених;
 • одлучује о уговорном ангажовању спољних сарадника и утврђује висину хонорара.
 • Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Уметнички савет

Члан 25.

Уметнички савет је стручни орган Удружења који бира Скупштина. Уметнички савет има 5 чланова. Мандат чланова Уметничког савета је две године, нико не може више од два пута узастопно бити биран у Уметнички савет. Чланови Уметничког савета на првој конститутивној седници бирају председника Уметничког савета, који је по положају истовремено и члан Управног одбора.

Сви чланови Уметничког савета за свој рад одговорни су Скупштини Удружења.

Члан 26.

Уметнички савет:

 • предлаже уметничке активности које чине план рада Удружења;
 • усваја излагачки програм Удружења који се реализује у земљи или иностранству.
 • да учествује у креирању програма образовања и усавршавања уметника примењених уметности и дизајнера свих профила и степена стручности.
 • Предлаже критеријуме за стицање статуса самосталног и истакнутог уметника;
 • Врши избор, oрганизује и спроводи поступак пријема редовних, почасних, придружених и чланова по позиву на основу Правилника о пријему нових чланова;
 • Утврђује предлоге за доделу награда и признања из области примењене уметности и дизајна;
 • Сарађује са организаторима изложби и манифестација у којима учествују чланови Удружења у земљи и иностранству и реализује годишње изложбе и обележавање значајних јубилеја;
 • Подноси Скупштини Удружења извештај о своме раду;

Савет за излагачку делатност

Члан 27.

Радом  Саврета за излагачку делатност руководи председник кога бирају чланови Савета на првој конституционој седници.Мандат чланова Савета је 2 године.

Савет за излагачку делатности броји 3 члана. Савет за излагачку делатност, односно Савет Галерије, предлаже Уметничком савету и Управном одбору годишњи план рада и распоред излагања у Галерији Удружења, предлаже мере за побољшање услова и начин излагања, сачињава уговоре са излагачима и обавља друге послове из своје надлежности које су регулисане Правилником о раду Савета за излагачку делатност.

Координира међуградском, републичком и међународном излагачком делатношћу и припрема програме сарадње на овом нивоу.

Надзорни одбор

Члан 28.

Надзорни одбор броји 3 члана које бира Скупштина.На првој конститутивној седници бира се председник Надзорног одбора.Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Надлежности :

 • врши контролу законитости располагања, чувања и заштите имовине Удружења.
 • Контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
 • Стара се о правилном инвентарисању и вођењу инвентара целокупне имовине Удружења;
 • Обавља и друге послове по овлашћењу Скупштине.

Суд части

Члан 29.

Суд части је орган Скупштине.Има председника и два члана.Суд части има право и дужност да штити друштвени углед Удружења. Предузима мере, покреће поступак и изриче дисциплинске мере против сваког члана који је својим понашањем нарушава углед Удружења;

Мере које Суд части може да изрекне су:

 • јавна опомена пред искључење из чланства;
 • искључење из чланства;

Суд части арбитрура у спорним случајевима повреде етичких и естетских критеријума из постојећих правилника и кодекса о професионалном понашању.

Заступник Удружења

Члан 30.

Заступник Удружења је председник Управног одбора Удружења.За законитост материјално-финансијског пословања одговоран је председник Управног одбора Удружења или његов именовани заменик.У случају да је председник Управног одбора одсутан или спречен да врши заступање Удружења, замењује га заменик председника Управног одбораОстваривање јавности рада

Члан 31.

Рад Удружења је јаван.Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења  на  сајту или на други примерен начин.Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 32.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим  удружењима и организацијама у земљи и иностранству.Удружење може приступити  међународним удружењима из делатности примењених уметности и дизајна, о чему одлуку доноси Скупштина.

Издавачка делатност

Члан 33.

Удружење се бави издавачком делатношћу.

Издаје своје гласило којим обавештава чланство и ширу јавност о протеклим и предстојећим акцијама и другим резултатима Удружења и појединих уметника за одређени период.

Издаје стручну литературу, каталоге, монографске публикације и друго, чиме популарише ликовну делатност примењених уметности и дизајна, као и теоретске и струковне проблеме појединих област

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 34.

Удружење стиче материјална средства из следећих извора:

 • чланарина
 • финансијска средства остварена пословањем Удружења;
 • средства остварена посредовањем ауторског сервиса;
 • приходи од појединих програмских делатности и активности
 • приходи који проистичу из имовине која припада Удружењу;
 • средства остварена по уговорима о спонзорству или донаторству;
 • средства од котизације за семинаре и друге облике образовања и усавршавања у области примењених уметности и дизајна, као и едукативних радионица;
 • средства из буџета Републике Србије, покрајине и града;
 • непосредним обављањем услуга из области примењених уметности и дизајна за потребе појединих предузећа и установа на основу уговора или споразума, организовањем ликовних манифестација и акција за трећа лица;
 • друга средства.
Члан 35.

Материјално-финансијско пословање Удружења води се у складу са позитивним прописима и општим актима Удружења.

Финансијска средства Удружења депонована су на текућим рачунима код овлашћених банака.

Управни одбор је овлашћен да доноси одлуке о располагању материјалним и финансијским средствима Удружења у складу са планом и програмом, а уз поштовање позитивних прописа.

Управни одбор усваја финансијске извештаје о пословању удружења и подноси информацију о томе на Скупштини.

Престанак рада Удружења

Члан 36.

Удружење губи статус правног лица брисањем из Агенције за привредне регистре у следећим случајевима:

 • ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање;
 • ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Удружења сагласно одредбама Статута;
 • ако је Удружењу забрањен рад, у случајевима и по поступку утврђеном позитивном пропису;
 • ако је спроведен поступак стечаја.

Поступак са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

Члан 37.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 38.

Удружење има печат округлог облика, чији руб чини текст: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине Нови Сад – на српском језику. У средини печата налази се скраћеница УПИДИВ.

Члан 39.

Амблем Удружења је лик квадрата који чине иницијали основних делатности П (примењена уметност) и Д (дизајн).

Стручна служба  Удружења

Члан 40.

Ради обављања стручних, административних, финансијских и техничких послова Удружење запошљава  на неодређено време потребан број радника са одговарајућим квалификацијама.

Стручна служба нема својство правног лица.

Права и обавезе запослених регулисани су Законом о радним односима, колективним уговором и Правилником о систематизацији.

Члан 41.

Стручна служба обавља следеће послове:

 • послове рачуноводства и књиговодства;
 • послове кустоса на стручној припреми и реализацији програма Удружења;
 • стручне послове по основу јавних овлашћења у вези са статусом самосталног уметника;
 • евиденције редовних чланова, почасних чланова, истакнутих уметника, самосталних уметника;
 • послови ауторског сервиса (заступање аутора приликом склапања уговора о изради и преносу права на искоришћавање ауторског дела и наплате хонорара);
 • административни послови;
 • послови на реализацији и презентацији Удружења (издавање каталога, монографија, обележавање јубилеја итд.)
 • послови припремања документације и стручна обрада истих;
 • комерцијални послови и послови маркетинга;
 • кадровски послови
 • послови чувања и одржавања архиве Удружења;
 • друге послове утврђене општим актима и одлукама Управног одбора;
Члан 42.

Радом Стручне службе руководи руководилац Стручне службе, односно запослени који је одређен да обавља  те послове Правилником о систематизацији и послова и одлуком Управног одбора.

Члан 43.

Међусобна  права и обавезе Удружења као послодавца и запослених у Стручној служби регулишу се позитивним прописима о раду и гранским колективним уговором. Колективним уговором, општим и појединачним правним актима Удружења не могу да се утврде права мања од права утврђених прописима и гранским колективним уговором.

Члан 44.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 45.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на Скупштини УПИДИВ-а.

Председништво Скупштине УПИДИВ-а

 1. Љубомир Максимов
 2. Мирослав Шилић
 3. Предраг Шиђанин


|